slidebg1

Algemene voorwaarden Brainspotting Belgium

Artikel 1. Aanmaak, instellingen en gebruik van de persoonlijke login op de website van Brainspotting Belgium valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de login aanmaakt en wiens gegevens erin worden verstrekt.

Artikel 2. Fouten door instellingen in de persoonlijke login vallen onder de verantwoordelijkheid van de houder van de login. De houder van de login dient tevens de vereiste beveiligingen te voorzien voor het elektronisch verkeer met de website van Brainspotting Belgium.

Artikel 3. Bestellingen voor opleidingen, andere diensten of materialen via de login bij Brainspotting Belgium vallen onder de verantwoordelijkheid van de houder van deze login. Brainspotting Belgium kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 4. Bij betwistingen van de geleverde prestaties zal elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en andere raadslieden dragen. Deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade. De partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en juridische, technische en andere raadslieden die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrokken zijn.

Artikel 5. De factuur is opeisbaar volgens de geleverde prestaties en dient ten laatste binnen 10 dagen na de factuurdatum betaald te worden. De factuur is echter onmiddellijk opeisbaar voor de betaling van te leveren materialen, opleidingen en diensten die worden besteld via de login op de website van Brainspotting Belgium. Voor deelname aan een opleiding die start binnen de periode van tien dagen dient het volledige cursusbedrag ontvangen te zijn voor de start van de gefactureerde opleiding.

Artikel 6. Facturen zijn betaalbaar op rekeningnummer BE75 3631 0425 6751 van Brainspotting Belgium - vertegenwoordigd door An Van Hassel.

Artikel 7. Geprotesteerde facturen dienen binnen de acht dagen per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van Brainspotting Belgium - An Van Hassel met vermelding van de reden van het protest.

Artikel 8. Elk bedrag dat niet betaald wordt binnen de termijn voorzien hierboven, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op aan de wettelijke intrest, verhoogd met 3% en vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 10% van het nog verschuldigde saldo van de factuur met een minimum van 125 EUR. Brainspotting Belgium vertegenwoordigd door An Van Hassel heeft bij niet-betaling binnen de gestelde termijn onverminderd het recht om alle andere overeenkomsten eenzijdig stop te zetten met behoud van de geldende schadevergoeding.

Artikel 9. Annulatie met gedeeltelijke terugbetaling voor deelname aan een reeds betaalde opleiding is mogelijk volgens volgende voorwaarden om de kosten van leveranciers, lesgevers en administratief werk te kunnen vergoeden:
Tot twee maanden voor de start van de opleiding: mits betaling van 5% op het betaalde bedrag.
Tot 30 dagen voor de start van de opleiding mits betaling van 50% op het betaalde bedrag.
Tot 15 dagen voor de start van de opleiding mits betaling van 75% op het betaalde bedrag.
Vanaf 15 dagen voor de start van de opleiding is geen enkele terugbetaling meer mogelijk.

Artikel 10. De aanvraag voor terugbetaling dient aangetekend te gebeuren waarbij de postdatum geldt als datum van annulatie van de aanvraag. Terugbetaling van het resterende saldo zal gebeuren op dezelfde rekening via dewelke het factuurbedrag werd betaald.

Artikel 11. Stopzetting van de deelname aan een gestarte training, op gelijk welk moment en/of om gelijk welke reden geeft geen recht op schadevergoeding noch financieel noch onder de vorm van het recht op deelname aan een andere opleiding noch onder de vorm van enige andere vergoeding.

Artikel 12. Bij stopzetting beschreven onder artikel 11 hierboven ontvangt de deelnemer geen attest over de stopgezette opleiding.

Artikel 13. Deelnemers die de deelname aan de opleiding verhinderen voor andere deelnemers kunnen door de trainer verzocht worden om de opleiding definitief te verlaten. Hiertegen is geen verhaal mogelijk noch kan er aanspraak gemaakt worden op enige vergoeding.
De login van de hinderende deelnemer op de website van Brainspotting Belgium zal eveneens definitief verwijderd worden.

Artikel 14. Alle informatie met betrekking tot opleidingen, opleidingsdata, opleidingsplaatsen, prijzen en gelijk welke andere wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Brainspotting Belgium. Fouten gemaakt door Brainspotting Belgium in de niet- contractuele communicatie onder gelijk welke vorm, mondeling, schriftelijk, online e.a. kunnen onder geen beding ingeroepen worden als reden tot gelijk welke vorm van vergoeding. Brainspotting Belgium verbindt zich ertoe elke mogelijke klacht zorgvuldig te onderzoeken en met de kennisgever eventueel tot een overeenkomst te komen.

Artikel 15. Opleidingsinformatie, -inhoud, -methodieken en -syllabi zijn intellectueel eigendom van PhD Dr. Grand en mogen niet vermeerderd of op gelijk welke wijze gereproduceerd worden zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van PhD Dr. Grand. Docenten, vertegenwoordigers, medewerkers of verantwoordelijken van Brainspotting Belgium kunnen op geen enkele wijze optreden als plaatsvervanger van Dr. Grand.
Toestemming tot gebruik van de methodieken of andere betekent dat het eigendomsrecht van PhD Dr. Grand blijft bestaan. Deze toestemming kan op gelijk welk moment zonder opgave van reden door PhD Dr. Grand herroepen worden.

Art 16. Docenten ontvangen bij de aanvang van hun opleiding de naam van de cursist of contractant. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Brainspotting Belgium kunnen teruggevonden worden op de website van Brainspotting Belgium onderaan de webpagina bij Privacy Policy.

Art 17. De cursist kan het gebruik van zijn persoonsgegevens volgens de wet op de privacy beheren. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Brainspotting Belgium kan teruggevonden worden op de website van Brainspotting Belgium bij contacten onderaan de webpagina bij Privacy Policy.

Artikel 18. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van de geleverde prestaties, annulaties van deelname aan opleidingen of gelijk welke factuurvermelding, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen.

BRAINSPOTTING BELGIUM
Noordstraat 17
2800 Mechelen
BE 0861.737.409
www.brainspotting.be
Rek: BE75 3631 0425 6751