slidebg1

Privacyverklaring & gebruiksvoorwaarden van de diensten van Brainspotting Belgium – oktober 2021

Gegevens Brainspotting Belgium
Brainspotting Belgium - Noordstraat 17, 2800 Mechelen
BE0861.737.409
https://www.brainspotting.be

Verantwoordelijke gegevensbescherming
Brainspotting Belgium
Bart Verheyden
Contact: dpo@brainspotting.be

Aanvaarding van de Privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden
Brainspotting Belgium verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo@brainspotting.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brainspotting Belgium verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Brainspotting Belgium analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Brainspotting Belgium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brainspotting Belgium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Boekhoudkundige gegevens: 5 jaar
 • Logingegevens: tot de stopzetting van je account
 • Training gegevens: tot je aangetekend aangeeft dat deze moeten verwijderd worden

Delen van persoonsgegevens met derden
Brainspotting Belgium verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brainspotting Belgium blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brainspotting Belgium gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Koppelingen of verwijzingen naar websites van derden
De Website van Brainspotting Belgium kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die u mogelijk aan hen verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website uw gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site(-s) na te lezen vooraleer enige persoonsgegevens mee te delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dpo@brainspotting.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers bovenaan en onderaan het paspoort achteraan, paspoortnummer, rijksregisternummer en gendervermelding zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Brainspotting Belgium zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Brainspotting Belgium wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brainspotting Belgium neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze verantwoordelijke via dpo@brainspotting.be. Brainspotting Belgium heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https://' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Gebruiksvoorwaarden voor de diensten van Brainspotting Belgium
Na uw akkoord met dit document kunt u gebruik maken van de diensten die Brainspotting Belgium aanbiedt via de website of andere. De algemene voorwaarden van Brainspotting Belgium zijn hierbij onverkort van toepassing en u kunt deze raadplegen via deze link https://www.brainspotting.be/algemenevoorwaarden of de link onderaan de webpagina's. Hieronder vindt u de bijkomende voorwaarden die u aanvaardt door aanmaak van een persoonlijke login:

 • Bij aanmaak van een login erkent de gebruiker dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die de gebruiker zou kunnen lijden door ongeoorloofde toegang door derden die ongeoorloofde toegang hebben verkregen tot persoonsgegevens kan nooit op Brainspotting Belgium worden verhaald.
 • Het gebruik van de login is strikt persoonlijk. U kunt uw recht tot het gebruik van deze login onder geen enkele voorwaarde overdragen aan een andere persoon.
 • Alle acties die worden gesteld via uw login zoals wijzigingen aan uw gegvens, bestellingen of andere behoren tot uw persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Alle gevolgen van verlies, onzorgvuldige omgang met uw persoonlijke login en/of bijkomende gegevens of gelijk welke andere gelijkaardige redenen vallen onder uw persoonlijke aansprakelijkheid.
 • Brainspotting Belgium kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de telecommunicatieverbindingen naar – en van haar website of fouten verzoorzaakt door andere partijen. U dient zelf voldoende beveiliging van elke actie te voorzien.